Police office wearing reflective vest with bilingual sign

Defnyddio profiad cyn-droseddu i atal troseddu yn y dyfodol

Mick Bird oedd y dyn hwnnw, a’r profiad hwn fyddai’r cyntaf yn ei oes..

Yn ôl i ganol y 1970au, roedd Mick yn ddyn ifanc a oedd eisoes yn gaeth mewn gwe o droseddu a chamddefnyddio sylweddau. Cylch dieflig; un weithred yn tanio’r llall, gan gynnal ffordd anhrefnus o fyw a fyddai’n ymestyn dros y 30 mlynedd nesaf ym mywyd Mick.

Dros y tri degawd hynny, byddai Mick yn treulio 12 mlynedd o’i fywyd yn y carchar ac yn brwydro yn erbyn caethiwed di-ildio i heroin a fyddai’n arwain at ddigartrefedd. Pan fyddwch chi'n rhoi hyn i gyd at ei gilydd, nid yw'n syndod bod gan Mick farf sy'n llwydo, ond byddech chi hefyd yn cael maddeuant am gymryd y byddai'n cerdded i mewn i'r orsaf mewn gefynnau.

Ond, cymerodd bywyd Mick dro sydyn 13 mlynedd yn ôl ar ôl cyfnod olaf yn y carchar. Mae Mick yn canmol y newid y dewisodd ei wneud bryd hynny i aelod o staff gyda’r Rehabilitation For Addictive Prisoners Trust (RAPT) – John – a ddangosodd gred a thosturi diwyro ynddo a’i allu i newid a dewis llwybr gwell mewn bywyd.

Mae taith Mick o hynny hyd yn awr wedi’i phupio â’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau sy’n cyd-fynd ag oes o droseddu a dibyniaeth ar sylweddau, ond trwy’r profion y mae bywyd wedi’u taflu ato, mae Mick bob amser wedi aros yn gadarn y dylid treulio gweddill ei oes yn rhoi rhywbeth yn ôl. i bobl sydd angen cymorth; y ffordd yr oedd ac y mae cymorth yn parhau i gael ei roi iddo.

Ar ddechrau mis Ebrill 2023, cerddodd Mick i mewn i Orsaf Heddlu Casnewydd, cychwynnodd brosiect newydd arloesol ar gyfer Gwent, a’r cyntaf o’i fath i’r Heddlu. Prosiect sy’n mabwysiadu’r syniad, pan fydd person yn dod i’r ddalfa dan arestiad, efallai y gallai cael Mick yno fel person â phrofiad o fyw, sydd wedi bod lle y mae ar yr adeg honno, eu harwain i ofyn cwestiynau pwysig i’w hunain, ac o bosibl dechrau eu taith eu hunain tuag at fywyd gwell.

Hyd yn hyn, mae Mick wedi treulio ychydig oriau yn gweithio ochr yn ochr â Swyddogion Heddlu yng Ngorsaf Heddlu Ganolog Casnewydd, yn ceisio cysylltu â phobl sy’n cael eu dwyn i mewn dan arestiad neu yn y ddalfa. Mae ei waith wedi cael ei gefnogi gan y tîm Cyfiawnder Troseddol sy'n rhan annatod o Wasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent.

I rai pobl, bydd Mick yn wyneb cyfeillgar sydd y tu allan i fraich y gyfraith, gan gynnig diod gynnes a chlust gyfeillgar iddynt; adegau eraill gallai fod yn negesydd rhwng person yn y celloedd a Swyddogion yr Heddlu. Y gobaith yw y gall un diwrnod ddod yn berson yr oedd Ioan iddo. Roedd y person a ddangosodd gred yn Mick a oedd yn atseinio mor ddwfn ag ef wedi ysgogi cam cyntaf Mick tuag at ei fywyd heddiw.

cyCymraeg