OUR RESPONSE TO UK GOVERNMENT NEW CRACKDOWN MEASURES 

O dan y cynlluniau newydd bydd meddiant NOS a elwir hefyd yn chwerthin nwy yn cael ei droseddoli mewn ymgais i ‘adfer balchder yn ein cymunedau 

The plan that promises to stamp-out antisocial behaviour via a zero tolerance approach has been widely criticised by experts and third sector organisations across the country for its draconian and archaic nature; reminding leaders that the age old ‘carrot and stick’ approach doesn’t work when: a- the stick receives all of the investment and emphasis and when b- the impact of the stick can potentially cause so much harm. 

As a support provider to 18-25 years old in Wales – the cohort of people who’ll perhaps be the hardest by these plans – we feel it’s important for us to share our stance on these new measures and the likely knock-on effect we believe is possible as a result of their implementation. 

From a substance use perspective, our views agree with those of the independent Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD) in that an outright ban is not the answer. Implementing such measures will lead to more young people facing criminal sanctions that will damage their future prospects. 

Mae ein profiad yn ein harfogi â'r wybodaeth a'r dystiolaeth y gall pobl ifanc sy'n ymwneud ag ymddygiad afiach, gwrthgymdeithasol fod yn bobl sydd wedi wynebu trawma ac amddifadedd (Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) ac allgáu cymdeithasol - rhwystrau i gael mynediad at wasanaethau cymorth) ac o ganlyniad maent yn aml yn cael trafferth gyda gwendidau symptomatig. Gwyddom hefyd, gyda’r cymorth cywir, wedi’i ddarparu ar yr adeg gywir, y gallant ac y maent yn mynd ymlaen i fyw bywydau cadarnhaol ac iach. Gallant fynd ymlaen i ddatblygu sgiliau a chryfderau a all wneud cyfraniadau sylweddol i'w cymunedau ac i gymdeithas yn gyffredinol.  

Mae'n bryder bod y cynllun a gyhoeddwyd yn arwain gyda sancsiwn yn hytrach na chefnogaeth fel ymateb cyntaf. Yn enwedig pan wyddom fod cyfleoedd cyfranogiad ac ymgysylltu ieuenctid lleol wedi’u tanariannu ers blynyddoedd lawer ac y gellid eu hystyried yn ffactor sydd wedi cyfrannu at ymddangosiad yr anawsterau y bwriedir i’r cynllun hwn fynd i’r afael â hwy. 

Mae hefyd yn bryder bod y cynlluniau i droseddoli meddiant NOS, yn cyd-fynd â chynlluniau i weithredu ystod o gosbau newydd am ymddygiad gwrthgymdeithasol a graffiti. Mae’r rhain yn cynnwys: 

Fel cenedl, mae Cymru yn fwy blaengar na hyn. Bydd dulliau o'r fath ond yn gwthio pobl ifanc ymhellach oddi wrth integreiddio ac ymgysylltu iach â'u cymunedau. 

cyCymraeg