Rydyn ni'n Credu Bod Rheswm Bob Amser, Rydyn ni'n Gwybod Bod Dyfodol Bob Amser

Rydym yn gweithio gyda phobl ar draws De Cymru a Gwent sy’n ymwneud â/neu sydd mewn perygl o ymwneud â’r system cyfiawnder troseddol. Ein cenhadaeth yw adeiladu cymunedau mwy diogel i bawb trwy ddargyfeirio pobl oddi wrth droseddu ac ymddygiad troseddol.

EIN HAGWEDD AT GEFNOGI POBL

Sefydlogrwydd

Ein blaenoriaeth gyntaf pan fyddwn yn dechrau cefnogi person yw nodi a mynd i’r afael ag unrhyw ffactorau risg sy’n effeithio ar fywyd unigolyn a’i allu i gadw ei hun yn ddiogel. Mae mynd i'r afael â ffactorau risg sylfaenol fel tai, rheoli poen neu'n syml ddiffyg dillad priodol yn ein galluogi i symud tuag at adeiladu sylfeini y gellir eu defnyddio i newid pethau.

Newid

Gan ganolbwyntio ar ffordd o fyw person, ei arferion, ei gylchoedd cymdeithasol a’i ddyheadau ar gyfer y dyfodol, gallwn ddechrau mynd i’r afael â sut y gellir cynnal sefydlogrwydd a sut y gellir atal llithro neu atglafychiad. Trwy raglenni a phrofiadau seicolegol gwybodus ein nod yw gwella ansawdd bywyd a chreu newid ystyrlon, hirdymor.

Gwydnwch

Yn ystod y cam hwn rydym yn canolbwyntio ar gefnogi pobl i adeiladu strategaethau sy'n eu helpu i anrhydeddu eu galluoedd, datblygu cymhellion a gobeithion newydd ar gyfer y dyfodol a thyfu cysylltiadau bywyd sy'n canolbwyntio ar gyfraniad, diogelwch ac arferion iach. Nod ein pwyslais ar les yw helpu pobl i weld eu hunain trwy lygaid newydd, gyda phenderfyniad cryf ar gyfer y dyfodol.

cyCymraeg